Posts

Showing posts from August, 2023

Dr. Soraya Fallah on Iran International TV about Iran's current event

Image
ت حلیل و مصاحبه میان خبری کوتاه من در ایران اینترناشنال،  در این مصاحبه، من به بررسی مسائل پیش روی پرداختم. در سوال اول،( : شاهد نشان می دهد حکومت پیش از رسیدن سالگرد خیزش شروع به اعمال فشار و امنیتی کردن مناطق کرده. از ادامه این روند چه پیش‌بینی‌ای می توان داشت؟ )  من نگرانی خود را در مورد ادامه فشارها و امنیتی کردن مناطق پیش از سالگرد جنبش مطرح کردم. همچنین، در سوال دوم به فشارهای دولت بر خانواده ژینا  اشاره کردم  در حالی که خانواده ژینا از مردم خواسته‌اند با پرهیز از خشونت در سالگرد حضور داشته باشند اما دولت‌ با نشان دادن قدرت نظامی و امنیتی خود، به عنوان یک راه برای انتقال پیام‌های ترهیبی به افراد و گروه‌های اجتماعی عمل می‌کند .