مصاحبه کوتاه من با ایران اینترناشنال خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی


 مصاحبه کوتاه من با ایران اینترناشنال : اشاره داشتم به علل سکون موقت، نگرانی ازواگرایی در مسیر این جنبش، وظیفه ایرانیان دیاسپورا. اهمیت توجه به ادامه جنبش در مناطق به حاشیه رانده شد. وضع اقتصادی وامکان بالا رفتن اعتصابات کارگری. یک زمستان سخت تعیین کننده!

My short interview with Iran International: 

I mentioned the causes of the temporary stagnation, the concern about divergence in the path of this movement, and the duty of Iranians in the diaspora. The importance of paying attention to the continuation of the movement in the marginalized areas, the economic situation, and the possibility of increasing labor strikes

A decisive hard winter!

Comments

Popular posts from this blog

Presentation Title: Dual Immersion Education a Bridge between Heritage Language &Culture with Academics; A Model for Kurdish Children

New to the world of Literature, A dream book published

Books by faculty and alumni appears in CSU | Volume 6 | Winter 2021