MENASWA on KIRN- HOMA SARSHAR 09 23 2017


BREAFAST with HOMA SARSHAR 09 23 2017

K

http://www.homasarshar.com/
خانم هما سرشار در برنامه صبحانه با هما سرشار که روزهای شنبه در رادیو 670 پخش می شود از خانمها مهرانگیز کار عترت الهی ، دکتر صدرالدین الهی ، دکتر ثریا فلاح و خانم مینو ریاحی دعوت به عمل آوردند.
برای شنیدن بخش مربوط به تحقیق دکتر ثریا فلاح می توانید از دقیقه 60 گوش کنید.

ثریا فلاح، دکترای خودرا در مطالعات راهبری ومدیریت سیاستهای آموزشی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ر و مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل گرفته است. او با نیازهای ویژه در آموزش و پرورش و مسائل مربوط به آموزش  متنوع و فرهنگی به صورت حرفه ای و شخصی آشنا است. او جوایز متعددی را برای پروژه ها و نوشته هایش دریافت کره است.
تحقیقات فلاح "صدای مردم نادیده و نامرئی" بررسیتجربه خانواده های مهاجر  خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب غربی آسیا به عنوان یک پژوهش پیشگامانه در مورد دانش آموزانی است که دارای معلولیت هستند. دانش آموزان در سراسر جهان از این تحقیق  بهره مند می شوند و برای سی و یکمین مسابقات پژوهشهای سراسری انتخاب شد.دکتر فلاح درحال حاضربا مرکز آموزش و یادگیری(CTL) CSUN کار می کند مدکار
اجتماعی تمام وقت است.

در سیستم آموزشی آمریکا دانش آموزانی با نیازهای ویژه یا همان کودکان استثنایی که  از خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای جنوب غربی می آینداغلب در سیستم آموزشی عمومی و ویژه ایالات متحده (به دلیل طبقه بندی نژادی خود که جزو نژاد سفیدمحسوب می شوند) ثبت نمی شوند. این مطالعه تجربیات خانواده هایی که یا مهاجرین از این مناطق هستند  و فرزندان آنها  از سیستم ویژه کودکان استثنایی در  ایالات متحده  بهره برده اند.  در این تحقیق  ارتباطات داده های جمعیت شناختی خاص مانند جنسیت، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، مذهب و غیره توضیح داده می شود . هدف از تحقیق این است که تعیین کنیم آیا داده های جمعیت شناسی خاص بر تجارب و ادراکات این خانواده ها تاثیر می گذارد و همچنین مشخص می کند که کدام استراتژی برای خدمت به دانش آموزانی که نیازهای ویژه داردند و جزو کودکان استثنایی محسوب می شوند  مفیدتر است، . درک و شناخت از این نیاز و پیداکردن آن استراتژی ها از نقطه نظر و همان گونه که خانواده های این مناطق (MENASWA) آن را درک می کنند. بر اساس سوالات و فرضیه های تحقیقاتی خاص، این تحقیق تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های MENASWA در پنج ساختارتحقیقی Research Construct)  )را مشخص می کند.
پنج ( هیپو تز) یا  سازه مورد استفاده عبارت بود از:
1.     تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های  بردرک متقابل فرهنگی جمعیت مورد مطالعه از مسئله عقب ماندگی وناتوانی،نیازهای ویژه
2.     تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های  برمشارکت خانواده و مدرسه،
3.     تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های  بر ادراک آنها از شایستگی فرهنگی مدرسه، آیا سیستم به فرهنگ و مذهب آنان احترام می گذارد
4.     تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های بر ادراک و شناسایی آنها از چالش های مربوط به برنامه ویژه آموزش فرزندان استثنایی شان
5.     و تاثیر عوامل مختلف جمعیت شناختی خانواده های بر شناسایی و درک آنها از توصیه های مربوط به برنامه های آموزش ویژه فرزندانشان
پژوهشگر روش متداول ترکیبی آماری /کمی  وروش کیفی را با استفاده از یک نظرسنجی چند جانبه و مصاحبه براییادگیری درباره این جمعیت مورد مطالعه که گمنام و ناشناخته بودند و همچنین برای جمع آوری داده های مربوط به اتقاقات و آنچه که در حال حاضر در مدارس از دیدگاه اعضای خانواده انجام می شود استفاده کرده است.
نتایج نشان داد که اعضای خانواده که جوانترندو  از وضعیت اقتصادی اجتماعی– اقتصادی بالاتری برخوردار بودند، تحصیلات عالی داشتند و فرزندانشان در سنین خردسالی زیر نظر سیستم آموزشی ویژه کودکان استثنایی قرار گرفته اند ، از  سیستم آموزش ویژه ایالات متحده راضی بودند وچالش ها، نگرانی ها و توصیه های کمتری نسبت به همسالان خود داشتند . همچنين زمان معرفی کودک و شناسایی بیماری و عقب ماندگی او رابطه مسقیمی با پیشرفت و عدم پیشرفت کودک در امور تحصیلی و زندگی داشت. همچنین همبستگي مثبتي میان شناسايي زودترعقب ماندگی و رابطه  بهتر خانواده و مدرسه وجوددارد.
مصاحبه های کیفی و سوالات باز بخش کمی وآماری در این نظرسنجی منجر به پیشنهادات و توصیه های متعددی شدند که می تواند مدرسان واولیای مدارس را برای خدمت به این افراد آماده تر کند. همچنین نتایج تحقیق می تواند روی تصمیم گیری  قانونگذاران در مورد کودکانی از این گروه و بافت جمعیتی تآثیر بگذارد.

Comments

Popular posts from this blog

New to the world of Literature, A dream book published

Presentation Title: Dual Immersion Education a Bridge between Heritage Language &Culture with Academics; A Model for Kurdish Children

The Kurdish Community of Southern California presented an appreciation award to its immediate past vice president, Dr. Soraya Fallah, in recognition of her 17 years of dedicated service to the community.