ثریا فلاح: محاصره اقتصادی جوانرود


Sroaya Fallah's part starts @ minute 20پوشش ویژه خبری خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی: شنبه ۵ دی
در این مصاحبه کوتاه در باره   محاصره اقتصادی جوانرود ،اهمیت شهر جوانرود از نظر اقتصادی و جغرافیایی و فشارهایی که برمردم این شهر وارد می شود به اختصار صحبت کردم. 

دقیقه 20 از این ویژه نامه خبری

 Special coverage of the Iranian Revolutionary Uprising against the Islamic Republic: Saturday, December 26
In this brief interview, I briefly talked about the economic blockade of Javanrud, the importance of Javanrud city economically and geographically, and the pressures on the people of this city. 


Comments

Popular posts from this blog

Presentation Title: Dual Immersion Education a Bridge between Heritage Language &Culture with Academics; A Model for Kurdish Children

New to the world of Literature, A dream book published

Books by faculty and alumni appears in CSU | Volume 6 | Winter 2021